తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

Samhitha Crop Care Clinics provide precision farming advisory to the farmers. Crops are monitored continuously by a team of qualified and experienced Agri-professionals. There are three key elements in this system viz, Farmers, Field Assistants and Advisors. Farmers who wish to improve their ease of farming and profitability by following sustainable farming practices shall register into the system. Field Assistants keep visiting the registered farms at scheduled intervals for collecting data by fallowing systematic protocols.  Smartphones with micro-lens attachments are used to capture the pests which are invisible to the naked eye.  Data is also collected from soil sensors, weather sensors and UAVs. The Advisors will analyze all the available information and prepare appropriate advice. This information will immediately be sent to farmers’ mobile. Then the Field Assistant will follow it up and feeds back into the system. These advisory cycles keep happening continuously throughout the cropping season.

అవును, ప్రస్తుతం సంహిత సిట్రాన్ యాప్ ద్వారా బత్తాయి పంటతో మొదలుపెట్టాము. భవిష్యత్ లో ఇతర పంటలకు కూడా విస్తరించడం జరుగుతుంది.CITRON’ app. Other crops will be added in due course of time.

లేదు

రైతులు కొంత మొత్తము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి : +91 70139 01172

Farmers who wish to improve their ease of farming and profitability by following sustainable farming practices shall register into the system on an annual contract basis.

అవి పంటను బట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి. బత్తాయి పంటకు క్షేత్ర సిబ్బంది నెలకు రెండు సార్లు సందర్శించడం జరుగుతుంది.

The increased crop yield depends on the potential of the orchard. However, there will be 5-10% increase in the yield and 20-30% increase in the quality of the fruits. The mortality of the plants will be significantly reduced.

అవును, వాతావరణ సంబంద సూచనలు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయబడును

Service Charges vary 

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి : +91 70139 01172